Free monograph [5/3] on the Tapanu explosion of 1178 AD
(bilingual: in English For English version click on this flag and Polish Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Updated:
5 January 2010


Click "X" or "No" when a sabotaging error message tries to interrupt your viewing of this pageMenu 1:

(Choice of language:)


(Homepage:)

Index

(In English:)

Monograph [5e/3] - PDF, DOC

Source replica of this page

[5e/3] - with Figures

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

The Bible

Free will

Truth

About me (Prof. Dr Eng. Jan Pajak)

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Tropical fruit

Healing

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

Better humanity

Party of totalizm

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

X text [2e]

Text [2e]: 1, 2, 3

X text [1e]

Text [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]:

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]:
(Po polsku:)

[5p/4] w formacie PDF

Źródłowa replika tej strony

[5/4] w DOC i WP5: 1, 2, 3

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (Prof. dr inż. Jan Pająk)

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Owoce tropiku

Uzdrawianie

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

Absolwenci 1964

Absolwenci 1970

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

Tekst [5/4] 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

Tekst [1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]:

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]:


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(scrollable)

(Here is the list of all web pages from this server, arranged by language (in 8 languages). Choose the page that interests you by dragging scroll bars, then click on this page to run it:)

Here the page menu2.htm should be displayed.

(The same list can be displayed from "Menu 1" by clicking there on "Menu 2".)


Menu 3:

(Alternative addresses of this web page, e.g.:)

energia.sl.pl

fortunecity.com/timevehicle

milicz.fateback.com

www.totalizm.pl

ufonauci.w.interia.pl

chi.maroc.to

mozajski.freewebspace.com

pigs.20megsfree.com

prism.20fr.com

totalizm.20fr.com

telekinesis.50megs.com

TimeVehicle.150m.com

Telepathy.50megs.com

UFOnauts.20m.com

Nirwana.terramail.pl

anzwers.org/free/wroclaw

propulsion.250free.com

evil.thefreehost.biz

god.anfor.net

newzealand.myfreewebs.net

pigs.freehyperspace.com
Menu 4:

(scrollable)

Here is the list of all my web pages from all servers. These are arranged primarily by language (i.e. as web pages in Polish, English, German, French, Spanish, Italian, Greek, and Russian.) For each language web pages are arranged by their subjects. Choose the page that interests you by dragging scroll bars, then click on this page to run it:

Here the page menu.htm should be displayed.

(The same list can be displayed from "Menu 1" by clicking over there on "Menu 4".)


Free copies of monograph [5/3e] (in English) by Dr Jan Pajak, "The New Zealand Explosion of 1178 AD, which tilted the Earth" (1992, ISBN 0-9597946-7-0)
Notices:


(1) In order to download to your computer text of any of volumes listed below, or in order to see/download any illustraction, just click on the underlined description (in green) which you choose from the list below!
(2) Note that this monograph [5/3e] is also downloadable from several further web sites (look for Text [5e] in "Menu 3"). Thus if something refuses to download from this page, try to download it from another location.
(3) Almost all illustrations used in this monograph [5/3e] are also used in monographs [1e], [1/4] and [5p/4]. Thus if here these illustrations come out unclear, they can also be seen in [1/4] and [5/4].
(4) For further instructions see the end of this Web page.


English version of [5/3]:


Part #A: Illustrated source text of the English version of monograph [5e/3] in the ADOBE.PDF format:

       In May 2009 the monograph [5/3e] was reformatted into PDF ("Portable Document Format") and its illustrations were inserted to the text (previously text and illustrations were distributed separately). Since then the illustrated version of the English monograph [5e/3] in the Adobe PDF format is available in the internet. Unfortunately, because of the large size of it (around 5 MB), the file which contains this monograph cannot fit onto every totaliztic server. Therefore it can downloaded from only some totaliztic servers. Therefore, if it is NOT available from this servers, readers should shift to another server listed in "Menu 3" or "Menu 4" and seek [5e/3] in there. Here are links which may download a copy of [5e/3] - if it is available on this server:
List of concent of monograph [5e/3] (volume on the disc - around 0.1 MB)
Source text of English monograph [5e/3] (volume on the disk - around 5 MB).
If PDF version of [5/3] is NOT available on this server, then you still may wish to download [5/3] in other formats, e.g. in WORD.DOC - as listed below.


Part #B: Text of the English language version of monograph [5/3e] after compression to the *.ZIP from WORD.DOC source format.

The full version of English monograph [5/3e] fits into a single volume. Here is this volume:

[5/3] in ZIP from WORD XP. (It contains the entire text of English [5/3].)


Part #C: Text of English version of monograph [5/3e] in the WORD.DOC format (non-compressed).

Note that WORD formatted text takes twice as much space as that in (*zip), although later it is much simpler in use. Because in order to fit onto Web servers, subsequent valumes with *.doc format must be split into two parts and altered, these volumes are not as frequently modified as the complete volumes in the (*.zip) format provided above.

[5/3] in the WORD XP (*.doc) format
Polish version of [5/4]:


Część #D: Tekst źródłowy ilustrowanej, polskojęzycznej wersji monografii [5p/4] w formacie ADOBE.PDF:

       Niniejsza ilustrowana wersja czwartego wydania monografii naukowej [5p/4] jest albo udostępniana za darmo, albo też linkowana do innego serwera który ją udostępnia za darmo, z praktycznie niemal każdej wytryny i strony totalizmu. Zawsze też (i tylko) wersja ta jest udostępniana w formacie "Adobe PDF" znanym także jako "PDF" - od angielskiego "Portable Document Format". (Aczkolwiek starszą, nie-ilustrowaną wersję pierwszego wydania tej samej monografii [5/4] daje się też załadować w dwóch innych formatach, tj. DOC oraz WP5 - tak jak to wyjaśniono w "części #E" tej strony.) Powodem dla którego najnowsza, ilustrowana wersja monografii [5p/4] jest udostępniana tylko i wyłącznie w tym jednym formacie PDF, jest że format "PDF" nie pozwala na doczepianie się do niego wirusów komputerowych. Stąd, kiedy załadowuje się do swego komputera teksty zapisane w formacie "PDF", ma się gwarancję że teksty te NIE zawierają doczepionych do nich wirusów komputerowych. (Tak jak wirusy takie mogą być doczepione np. do tekstów zapisanych w formacie WORDA.DOC.) Odnotuj jednakże że NIE wszystkie serwery i witryny totalizmu są w stanie zaoferować całą niniejszą ilustrowaną monografię [5p/4]. Powodem zwykle jest, że zawierający ją plik w formacie PDF jest bardzo duży (około 5 MB), zaś sporo z darmowych serwerów używanych przez totalizm NIE pozwala na zainstalowanie na nich aż tak dużych objętościowo plików jak ten który zawiera monografię [5p/4]. Dlatego na niektórych witrynach totalizmu mogą być dostępne tylko linki do niniejszej strony, albo też tylko starsze wersje (nieilustrowane) monografii [5p/4] w formacie DOC i WP5. Na dodatek, totalizm używa również kilka darmowych serwerów które wogóle NIE pozwalają na przechowywanie na nich plików w formacie PDF. Na owych serwerach monografia [5p/4] albo wcale NIE jest zainstalowana, albo też posiada tylko zainstalowaną którąś z wersji w formatach DOC lub WP5 - omówionych w "części #F" tej strony. Aby więc sprawdzić czy ilustrowana wersja monografii [5p/4] jest dostępna na wybranym (np. niniejszym) serwerze-witrynie totalizmu, wystarczy kliknąć na zielony napis poniżej opisujący ową wersję i sprawdzić czy nam się ona załaduje do komputera. (Jeśli zaś się NIE załaduje, wówczas należy poszukiwać tej ilustrowanerj wersji monografii [5p/4] na innych serwerach totalizmu wyszczególnionych w Menu z tej strony.) Oto link pozwalający załadować monografię [5p/4]:
Spis treści monografii [5p/4] (objętość na dysku około 0.1 MB)
Treść monografii [5p/4] (objętość na dysku około 5.0 MB).
       Powyższy tekst monografii [5p/4] w formacie PDF jest oferowany w postaci gotowej do wydrukowania. To znaczy, że w tekście tym, na końcu każdego rozdziału, załączone są również wszystkie ilustracje danego rozdziału. Niefortunnie, w niektórych ilustracjach aż kilka zdjęć lub rysunków musiało zostać "wciśnięte" na pojedynczą stronę papieru formatu A4. Stąd niektóre z owych "wciśniętych" fotografii lub rysunków mogą NIE wyglądać wystarczająco wyraźnie lub czytelnie w wydrukowanych wersjach owych monografii. Dlatego w "Part #G" poniżej tej strony udostępnione są do załadowania przez zainteresowanych czytelników, lub do oglądania po powiększeniu, wszystkie ilustracje używane w monografii [5p/4].
       Gdyby z jakichś ważnych powodów czytelnik NIE był w stanie załadować tej ilustrowanej wersji monografii [5p/4] w formacie PDF, wówczas może do mnie napisać zaś ja postaram się mu wysłać tą wersję (za darmo) emailem. Moje adresy emailowe są wyszczególnione pod koniec totaliztycznej strony pajak_jan.htm - o mnie (tj. dr Jan Pajak). Jednak proszę ograniczyć swoje życzenia do tylko do tej jednej monografii [5p/4], jako że moje możliwości darmowego zaopatrywania są raczej ograniczone.


Część #E: WORD.DOC tekst polskojezycznej wersji monografii [5/4p] "Eksplozja UFO w Tapanui 1178 AD, ktora przemiescila kontynenty" (Copyright 1998, ISBN 0-9583380-6-X), po jej skompresowaniu do formatu *.ZIP.

Skompresowana wersja polskojezycznej monografii [5/4p] sklada sie z szeregu rozdzialow/plikow, kazdy ladowany odrebnie. Oto one:

Spis treści i spis rysunków monografii [5/4], ZIP

Rozdzial A w monografii [5/4], ZIP

Rozdzial B w monografii [5/4], ZIP

Rozdzial C w monografii [5/4], ZIP

Rozdzial D w monografii [5/4], ZIP

Rozdzial E w monografii [5/4], ZIP

Rozdzial F w monografii [5/4], ZIP

Rozdzial G w monografii [5/4], ZIP

Rozdzial H w monografii [5/4], ZIP

Rozdzial I w monografii [5/4], ZIP

Rozdzial J w monografii [5/4], ZIP

Rozdzial K w monografii [5/4], ZIP

Rozdzial L w monografii [5/4], ZIP

Rozdzial Z w monografii [5/4], ZIP


Część #F: Text of Polish language version of monograph [5/4p] after compression to (*.zip) size from the source format of Word Perfect 5.1 (WP5)

Those readers who known the Polish language, or just wish to learn Polish, probably would be pleased to learn that there is a Polish version of the complete monograph [5/4p] (as *.zip files). But note that it requires the "Word Perfect" word-processor (release 5.1 or higher) for reading Polish characters. (Text and illustrations in the Polish version of monograph [5/4] are more advaced, although quite similar as text and illustrations in the English version [5/3].) Here are subsequent volumes of the Polish version of [5/4p]:

Chapter A in monograph [5/4], ZIP

Chapter B in monograph [5/4], ZIP

Chapter C in monograph [5/4], ZIP

Chapter D in monograph [5/4], ZIP

Chapter E in monograph [5/4], ZIP

Chapter F in monograph [5/4], ZIP

Chapter G in monograph [5/4], ZIP

Chapter H in monograph [5/4], ZIP

Chapter I in monograph [5/4], ZIP

Chapter J in monograph [5/4], ZIP

Chapter K in monograph [5/4], ZIP

Chapter L in monograph [5/4], ZIP

Chapter Z in monograph [5/4], ZIP
Illustrations:


Part #G: Ilustrations for both versions of monograph [5/3] (i.e. for English and Polish), in formats *.gif or *.jpg.


Notice that if you wish to see each illustration you need to open another version of this web page in Menu marked as [5/3e] with Figures (see also "Part #J" at the end of this web page).Chapter A ("Legendary explosion in New Zealand"):

[5/3e] Figure 1 (A1): A distant photograph of the Tapanui Crater where a UFO exploded in 1178 AD. Note that this crater is around 1 km in diameter, while the tree visible at the top is a fully grown pine.

[5/3e] Figure 2 (A2): An eastern section of the Tapanui Crater where UFOs exploded in 1178 AD.
Chapter C ("The evidence that in 1178 there was a cataclysmic explosion near Tapanui"):

[5/3e] Figure 3 (C1): Two aerial photographs of the Tapanui Crater. They allow a stereoscopic (3D) view of the area - if one uses stereoscopic glasses. (Notice two elliptical images oif the crater, located around Z=40% from the bottom, and X=50% plus X=90% from the left of screen.)

[5/3e] Figure 4 high (C2): The inner topography of the Tapanui Crater. (Overhead sketch.)

[5/3e] Figure 4 low (C2): Vertical cross section of the crater's topography.

[5/3e] Figure 5 (C3): Three basic types of crater-producing explosions.(a) underground, (b) on-ground, (c) aerial.

[5/3e] Figure 6a (C4a): Parabolic-bowl craters from uderground explosions. Diabolo Crater in Arisona, USA, side view.

[5/3e] Figure 6b (C4b): Diabolo Crater in Arisona, top view.

[5/3e] Figure 6c (C4c): Axial cross-section of Diabolo Crater.

[5/3e] Figure 6d (C4d): Schooner Crater, USA, formed by a nuclear explosion.

[5/3e] Figure 6e (C4e): Vertical cross-section of the Schooner Crater.

[5/3e] Figure 7a (C5a): Complex crater structures from on-ground explosions. TNT detonation - Snowball Crater in Canada.

[5/3e] Figure 7b (C5b): Steinheim Crater (Comet impact) in Germany.

[5/3e] Figure 7c (C5c): LANDSAT photo of the Manicouagan Crater.

[5/3e] Figure 7d (C5d): Vertical cross-section of Manicouagan Crater.

[5/3e] Figure 8 (C6): Similarities between Tunguska and Tapanui UFO explosion sites.

[5/3e] Figure 9 (C7): Damage caused by the Tapanuii explosion in the South Island of New Zealand.

[5/3e] Figure 10 (C8): The area of the South Island of New Zealand which was covered by indigenous forest in 1840 (white area = no forest!). It indicates that the Tapanui explosion burned out permanently almost the entire centre of the South Island, disallowing forest to regerminate.

[5/3e] Figure 11a (C9a): Remains of trees fallen down during the Tapanui explosion. Totara around 200 metres from the Tapanui Crater.

[5/3e] Figure 11b (C9b): Unearthed ancient trees at the outlet from Mataura river.

[5/3e] Figure 11c (C9c): Myself (Dr Jan Pajak) by a totara tree at Black Gully Creek.

[5/3e] Figure 11d (C9d): Trees sticking out from Black Gully Creek.

[5/3e] Figure 12 high (C10): Photographs of a tornado by Mrs Diane Chittock. This tornado develops the funnel right above the Tapanui Crater. Notice that curiosities and attributes of tornados, mechanism of formation of tornados, connections between tornados and UFOs, and also the device for a remote detection of tornados, are described on the web pages which in "Menu 2" and "Menu 4" are marked as tornados.

[5/3e] Figure 12 low (C10): Fully developed tornado drifts away from the crater. Notice that curiosities and attributes of tornados, mechanism of formation of tornados, connections between tornados and UFOs, and also the device for a remote detection of tornados, are described on the web pages which in "Menu 2" and "Menu 4" are marked as tornados.

[5/3e] Figure 13 (C11): A map which shows defficiencies of micro-elements in soil of New Zealand. The concentration of this defficiences is around the Tapanui Crater.

[5/3e] Figure 14 (C12): Near-surface gold deposits in the South Island of New Zealand. They indicate that this gold have connection with the Tapanui explosion.

[5/3e] Figure 15a (C13a): Me (Dr Jan Pajak) near a huge "China Stone" by the Tapanui Crater. This stone still has smoke melted into its surface.

[5/3e] Figure 15b (C13b): A china stone that formed a small crater by Black Gully Creek.

[5/3e] Figure 15c (C13c): A "China Stone" from Coal Creek near Roxurgh. For some reason this weighting a few tonnes stone was lifter up into the air by a UFO vehicle and deposited near its original position (see imprint from this stone in the grass located in front of it). The UFO left a ring of scorched grass surrounding this stone, which can be seen to the left - this ring is similar to ones shown in Figure 31 B.

[5/3e] Figure 15d (C13d): Famous China stone from Roxburgh square. A is famous because when it was found a whole pocket of gold was covering its surface.

[5/3e] Figure 16 (C14): A magnetised metallic piece from Tapanui Crater. Research shown that it contains iron and grains of pure aluminium, mixed with sand and melted. But aluminium does not appear in a pure form in nature!

[5/3e] Figure 16(b) (C15): A magnetised "gold nugged" from the Tapanui explosion. It was found on slopes of "Remarkables" near Queenstown, New Zealand. Gold nuggests are never magnetised in the nature - but this one mysteriously was strongly magnetised. More on this mysterious "gold nugget" is explained on the web page tapanui.htm.
Chapter D ("Evidence that the Tapanui explosion had global consequences"):

[5/3e] Figure 17 (D1): Moon visible simultaneously over Tapanui in New Zealand and Canterbury in England.
Chapter F ("The Magnocraft and its implications"):

[5/3e] Figure 18: The periodic Table for the propulsion systems.

[5/3e] Figure 19A (F2a): Cut-away view of K3 type Magnocraft and UFO, which shows the design and main features of this vehicle.

[5/3e] Figure 19B (F2b): A side view of a Magnocraft and UFO K3 type.

[5/3e] Figure 19C (F2c): The twin-chamber capsule used as the propulsion system for the Magnocraft and UFOs.

[5/3e] Figure 20-#1 (F3#1): Flying complexes (cigar shaped)of UFOs and Magnocraft.

[5/3e] Figure 20-#2 (F3#2): Semi-attached configuration.

[5/3e] Figure 20-#3 (F3#3): Detached configuration.

[5/3e] Figure 20-#4 (F3#4): A carrier platform (a mother ship).

[5/3e] Figure 20-#5 (F3#5): A flying system of UFOs and Magnocraft.

[5/3e] Figure 20-#6 (F3#6): A flying cluster of several UFOs and Magnocraft.

[5/3e] Figure 21 (a) (F1): A "stacked cigar-shaped flying complex" composed of six Magnocraft/UFOs type K6. A side view of the entire complex.

[5/3e] Figure 21 (b): Axial cross section showing the location of magnetic propulsors.

[5/3e] Figure 22 (F4): The explanation for the magnetic lens effect in ascending Magnocraft/UFOs. It explains why only the outlet from main "twin-chamber capsule" is visible as shown in Figure 23.
Chapter G ("Evidence certifying that Magnocraft-type vehicles (UFOs) are continually operative in New Zealand"):

[5/3e] Figure 23ab (G1ab): Photographs of UFO "twin-chamber capsules". Appearences of such capsules in two different modes of operation.

[5/3e] Figure 23c (G1c): Colour photograph of a UFO capsule during daylight (inner flux prevailence).

[5/3e] Figure 23d (G1d): Night photograph of a UFO capsule (outer flux prevailence).

[5/3e] Figure 24 (G2ac): Comparison of Magnocraft type K3 and a UFO type K3. A photograph of a UFO type K3.

[5/3e] Figure 24 (G2b): A drawing of Magnocraft type K3 in the sdame position as that UFO.

[5/3e] Figure 25ab (G3ab): Spherical flying complex of two UFOs type K6. Shown are side appearences of such a spherical flying complex, but composed of two Magnocraft type K3.

[5/3e] Figure 25c (G3c): Photograph of Thorns spherical UFO type K6.

[5/3e] Figure 25d (G3d): Enlargement of UFOs from Thorns photo.

[5/3e] Figure 25e (G3e): Shape of Thorns UFO in GICOFF reconstruction.

[5/3e] Figure 26 high (G4): The location of propulsors in UFOs and Magnocraft. Magnocraft type K3 propulsors shown from below.

[5/3e] Figure 26 low (G4): Photo of a UFO type K3 from below, that reveals the location of vehicle's magnetic propulsors.

[5/3e] Figure 27 #1 (G5): Photographs of UFOs documenting the pulsations of their magnetic field. Principles involved in photographing of field pulses in fast moving UFOs.

[5/3e] Figure 27 #2 (G5): Fast flying UFO from Chamberlain. Pulses in ionised air are clearly visible.

[5/3e] Figure 27 #3 (G5): Pulsating UFO of Karl Maier taken in 1962.

[5/3e] Figure 28ab (G6ab): Magnetic circuits and magnetic whirl in UFOs. The formation of magnetic circuits by propulsion system of Magnocraft.

[5/3e] Figure 28c (G6c): Side photograph of UFOs, which illustrate the course of their magnetic circuits.

[5/3e] Figure 28d (G6d): Fragment of UFO magnetic circuits just around the main propulsor, taken from below.

[5/3e] Figure 29-1 (G7a): The Cocklebiddy Cave in Australia evaporated by UFOs.

[5/3e] Figure 29-2 (G7b): The Deer Cave in Borneor evaporated in rocks by UFOs type K8.

[5/3e] Figure 29-3 (G7c): The tunnel Morona-Santiago in Equador also evaporated by a UFO.

[5/3e] Figure 29-4 (G7d): The illustration of pinciples of forming underground tunnels by UFOs.

[5/3e] Figure G8ab: The illustration of pinciples involved in the formation of so-called "crop circles" (i.e. UFO landing sites in crops).

[5/3e] Figure G8c: Landing sites flatten by flying clusters of UFOs. Crop circles from K6 type of UFOs, England. The configuration of vehicles which formed this circle is shown in Figure G17 of monograph [2e].

[5/3e] Figure G8d: The explanation of features existing in the "crop circle" from England which link this UFO landing with principles involved in the flattening of crops by magnetic circuits of flying clusters of UFOs.

[5/3e] Figure 30a: Landing sites flatten by flying clusters of UFOs. Crop circles from K6 type of UFOs, England. The configuration of vehicles which formed this circle is shown in Figure G17 of monograph [2e].

[5/3e] Figure 30b-high: Crop circle from Ashburton, New Zealand. Photo of the whole circle.

[5/3e] Figure 30b-low: Aerial photo of the field with this Ashburton circle.

[5/3e] Figure 30c: Landing of a liner clusted of UFOs from England.

[5/3e] Figure 31a (G9a): A photo of a UFO landing composed of two concentric rings.

[5/3e] Figure 31b (G9b): A UFO landing composed of one ring and a central scorching.

[5/3e] Figure 31c (G9c): A Double rings formed on sides of landed UFOs.

[5/3e] Figure 31d (G9d): A photo of landing of UFOs which document the binary progression in sizes of UFOs (i.e. the fact that each bigger type of UFOs is twice as big as previous type).
Chapter U ("About the author"):

[5/3e] Dr Jan Pajak: Photograph of the author of this monograph [5/3e].
Chapter Z ("Enclosures"):

[5/3e] Figure 32 (Z1): The most educational path through the Tapnui Crater. It indicates the evidence present on the site, which documents the explosive origin of this crater.
Part #H: Instructions:

(1) To download any volume, just click on the underlined name of this volume, and then save this publication in your own computer.
(2) After you finish visiting illustrations click BACK on the top-left of the screen in order to return to this Web page.
(3) Because of the strict limit imposed by this server on sizes of uploaded files, the WORD (*.doc) version of almost each volume needed to be split into two separate files.
(4) Note that in spite of the size restrictions, still some files are quite large. Thus when lines are busy it may take several minutes to download them.
(5) English text contained in the text files (*.doc and *.zip) is prepared to be handled with the WORD wordprocessor.
(6) Polish text contained in the compressed text files (*.zip) is prepared to be handled with the "Word Perfect version 5.1" wordprocessor (which uses Polish letters). If such files are input by the English-oriented WORD, than in place of Polish letters underscore symbols (_) will appear.
(7) In order to unzip back into the WORD format all files that are compressed into the *.ZIP format, you need to go through a standard unzipping routine. In case you are not familiar with it, I repeat this rountine for WINDOWS 2000. (a) You start from downloading a given *zip file to your computer by clicking onto it in this Web page. Then (b) you need to open the program named WINDOWS EXPLORER that your probably have in your computer (click: START/ PROGRAMS/ ACCESORIES/ WINDOW EXPLORER), find with this program your *.zip file, and then right click on this *.zip file with your mouse, so that the Menu of unzipping commands unfolds. Then (c) you need to choose and left click with your mouse at any of the EXTRACT commands, e.g. the EXTRACT TO command. Then (d) You need to refresh your WINDOW EXPLORER, e.g. by temporary shifting it into other directory and then returning back, so that the file that you just unzipped become seen by it. Finally (e) you need to shift inside of the directory which bears the name of the unzipped file, and then inside of this directly double click on the unzipped *.doc file in order to see the content of this file in WORD. Note that there also various other unzipping programs, apart from these available with WINDOWOS, e.g. the program named POWER ARCHIVER which you can download free of charge from www.powerarchiver.com, or program EnZip, also available free of charge from the web page website.lineone.net.
* * *

Part #I: How to replicate this web page in your own computer:

      For some readers that work on problems addressed on this web page, it would be highly beneficial to have a replica of this web page together with all the illustrations, texts, links, etc., in their own computer. After all, in case of having such a replica, one can later view this web page, or print it, directly from his/her own computer, not from the Internet. Thus one becomes independent from the access to Internet in each situation when he/she wishes to have a good look at this web page or at illustrations that this page displays. Waiting for opening a web page is then also incomparably shorter than waiting for opening an Internet page. It is then also not needed to put up with all these subtle obstructions which seem to plague my web pages almost as it these are purposely sabotaged by "little green UFOnauts" of some sort. So for these readers, who wish to make a "source replica" of this web page in their own computer, below I am describing step-by-step how to accomplish this. This description reveals thoroughloy how to prepare the so-called "source replica" of the web page, means a replica prepared in the programming language called "HTML" in which this web page was originally coded. Note that such a "source replica" is much better than an "image replica" that almost every browser allows to make in quite a simple way. For example it allows to gradually complete all missing components of a given web page (e.g. missing illustrations or text files) from other servers. It alows to update separately each selected component of the web page as soon as we meet in Internet their better versions. It also allows us to learn principles of web page programming, thus it can be for us a first step towards later making our own web pages. Here is the instruction of producing such a "source replica":
     #0. Ready-made source replica? (without advertising banners). One brief information before in items #1 to #8 below I explain the exact procedure of preparing for yourself a source replica of this web page. Namely, under some addresses listed in "Menu 3", such a source replica of this web page, together with all folders, source codes of web pages, samples of texts and illustration, etc., but without advertising banners, already awaits in the ZIP format, ready for downloading to your own computer. So all what you need to do in order to download it to your own computer, is to click in "Menu 1" on the menu item marked "Source replica of this page". So try to click, because this source replica may be available here (i.e. at this address) and it would be handy to have it in your own computer. In turn, when such a ZIPped source replica downloads to your computer, all what you need to do is UNZIP it onto your hard disk. After UNZIPing, it forms a separate folder in which you will find a folder named "a_pajak" with all source files, subfolders and samples of text and illustration inside, ready for the running, testing, displaying, and checking how all these work on your own computer. All what you later need to do in your spare time is to download to text folders remaining volumes of monograph [1/4], while to folder 14 download the remaining illustrations, which could not be included to the ready-made source replica because of their volume. (Note that in case you already have on your hard disk a folder named "c:\a_pajak" with my other source web pages, it is enough if you transfer all files and subfolders from this new folder "a_pajak" to the already existing one named "c:\a_pajak".) After this brief information, let us now return to this procedure of making (all by yourself) a source replica of this web page. Here it is:
     1. Create a folder named "a_pajak" on your hard disk "c:". This folder is to hold this web page (and possibly also any other my web pages). To create such a folder, run a utility program named "Windows Explorer" or "My Computer", choose "Local Disk (C:)" for the "Address" in this utility program, then click on "File" in the pull-down menu from this "Windows Explorer", then click "New", finally choose the command "folder". Type the name "a_pajak" to the new folder that you created on you hard disk. Later you are to use this folder "a_pajak" for storing all my web pages that you wish to keep in you own computer.
     2. Create sub-folders inside of this main folder named "a_pajak". These sub-folders are to contain subsequent kinds of texts and illustrations displayed or accessed through this web page. Here is the list of sub-folders that are used by this web page:
     5_3e: It contains text of the English version of [5/3e].
     5_4p: It contains text of the Polish version of [5/4p].
     54: It contains illustrations used uniquely in monographs [5/3e] and [5/4p].
     14: It contains illustrations which are also used in monograph [1/4].
     flags: It contains files named de_flag.gif, es_flag.gif, fr_flag.gif, it_flag.gif, pl_flag.gif, uk_flag.gif with images of flags used by the totaliztic web pages.
      In order to create such sub-folders, again it is enough to shift the "Windows Explorer" inside of the folder "a_pajak" and then generate them one by one.
     3. Save the source code of this web page in your folder "a_pajak". For this, "right click" on your mouse while pointing it any text area of this web page (e.g. pointing right here). A small menu should appear, which is to have the option "View Source". Click on this menu option, and the source code of complete this web page appears in your text editor named "Notepad". Click on the "File" pull-down menu from this "Notepad" and choose the option "Save As...". Save the source code from your "Notepad" using the "text_5e.htm" for the "File name" of this code, while for the "Save in" pointing at the folder "c:\a_pajak" that you created earlier. Notice that pages called via links from this page, should be saved under slightly different names, namely: "tekst_5_4.htm" for the Polish version of page this web page, "tekst_5_4_2.htm" for the illustration page 2 for Polish monograph [5/4p], "tekst_5_4_3.htm" for the illustration page 3 for Polish monograph [5/4p]. In order to save the text of (scrollable) Menu 2, it is necessary to firstly display it separately by clinking on the link menu.htm. Only then this "menu.htm" can be saved (in a manner identical as all other web pages described here).
     4. Save illustrations. Right click separately on each illustration from this web page, then choose the option "Save Picture As". The majority of illustrations you need to save in the subfolder "54", the remaining ones in the subfolder "14". Notice that each illustration indicates at the bottom of the screen the subfolder in which it is to be saved.
     5. Run this web page in your computer. After you save this web page, you can run it in your own computer whenever you wish, by simple pointing at the file "text_5e.htm" (i.e. the one with the source code of this web page) using the "Windows Explorer" for this pointing, and then double clicking at this file. (You can also run this file by pointing the "Windows Explorer" at it, and then pressing "Enter".) Pages linked with this one via hyperlinks can also be displayed through clicking on these hyperlinks while viewing this page, or can be displayed through clicking via the "Windows Explorer" at their names, means e.g. at "tekst_5_4.htm", "tekst_5_4_2.htm", "tekst_5_4_3.htm", or "jan_pajak.htm".
     6. (Optionally) remove banners. Free servers on which for the understandable reasons I display all my web sites, usually insert codes of banners to the source code of web pages that are displayed on them (frequently codes of these banners contain various irritating errors which try to make viewing my web pages quite difficult). If these banners irritate you, you can optionally cut them out from the source code of this web page, after you save this code in your own computer. To cut the banners out you need to identify their code (either by addresses referred in this code and starting from "http://...", or by seeking the comment type "banner insertion ..." which appears at the beginning and at the end of the banners' code).
     7. (Optionally) update your replica of this web page. If someone is especially interested in descriptions contained on this web page, then it would be desirable to check in Internet every let say couple of months, whether description from this web page are updated and improved. If so, then it is worth to replace the old version of this web page with this improved version. For this, it is enough to rename the old replica kept in your computer by adding the word "old_" in front of it, and then copy from the internet a new version to store it under the original name that it has.
     #8. In case of any doubt regarding the making of such a replica of this web page, it is worth to see a separate web page that is entirely devoted to the explaination of the replication procedure of my internet pages in your own computer. This additional web page is run from "Menu 2", where it is listed under the name Replicate".

Part #J: Both versions of this web page with monograph [5/3e], i.e. with and without Figures:

Here are links to web pages with two different ways of displaying illustrations: Labels: The label "Figs" marks the web page which has all illustrations pre-displayed after it is run (thus which may take a longer time for loading, but allows for an easier review of illustrations). In turn the label "links" marks the web page on which each illustration needs to be clicked upon in order to be displayed (thus which takes a shorter time to load, but requires more activities to review the illustrations).

Have interesting reading on this explosion of an extraterrestrial spaceship in New Zealand countryside.

* * *
Date of starting this page: 5 February 2001.
Date of the most recent update of this web page: 5 January 2010.
(Check in "Menu 3" whether there is even a more recent update!)